Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz to prawnik, który posiada upoważnienie do stwierdzania prawdziwości niektórych faktów o znaczeniu prawnym oraz do sporządzania wybranych aktów prawnych. Notariusz jest zawodem prawniczym i na równi z adwokatem, sędzią i radcą prawnym zaliczany jest do grupy zawodów zaufania publicznego.

Kto może zostać notariuszem?

Notariuszem może zostać wyłącznie absolwent studiów prawniczych. Wydziały prawa nie oferują kierunku kształcenia o specjalności notariusza. Uprawnienia do wykonywania zwodu prawnicy uzyskują po ukończeniu studiów.

Podstawą do ubiegania się o tytuł jest odbycie aplikacji i asystentury notarialnej. Przepisy określają również liczbę dokumentów, jakie w tym czasie aplikant powinien przygotować samodzielnie. Okres przygotowania do zawodu kończy trzyczęściowy egzamin. Pozytywna ocena z egzaminu otwiera drogę do wpisania nazwiska prawnika na listę notariuszy polskich. Decyzję o tym podejmuje Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii rady notarialnej właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata na notariusza. Minister wyznacza także siedzibę kancelarii nowo powołanego notariusza.

Jakie sprawy załatwia notariusz?

Kancelarie notarialne to instytucje, które zajmują się przede wszystkim tworzeniem aktów notarialnych. Mogą mieć one różną treść i charakter. Aktem notarialnym są zarówno umowa kupna-sprzedaży, intercyza, jak i testament .

Notariusz swoim podpisem poświadcza własnoręczność podpisów, zgodność kopii z oryginałem dokumentu, pozostawanie przy życiu oraz datę okazania dokumentu.

Notariusze przygotowują także protesty czeków albo weksli w sytuacji, gdy dłużnicy odmawiają realizacji zobowiązań.

Obecność notariusza, występującego w roli protokolanta, jest też niezbędna podczas zebrań spółek prawa handlowego.

W kancelarii notarialnej przyjmuje się i przechowuje depozyty w formie pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych, danych umieszczonych na nośnikach informatycznych.

Jakie opłaty pobiera notariusz za swoje czynności?

Wysokość opłat pobieranych w kancelariach notarialnych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Tak zwana taksa notarialna jest cennikiem, który określa maksymalną wysokość stawek, jakie notariusz może pobrać jako wynagrodzenie za wykonane czynności prawne.

Wysokość opłaty uzależnione jest od wartości przedmiotu, którego dotyczyła czynność prawna. Warto zauważyć, że określając stawki maksymalne minister daje notariuszom możliwość decydowania o swoich zarobkach, w tym ustalenia opłaty na poziomie zerowym, czyli rezygnacji z wynagrodzenia.

Obok opłaty wnoszonej z tytułu wynagrodzenia notariusza w kancelarii uiszczę się także inne opłaty związane z czynnościami cywilno – skarbowymi. Najczęściej ma to miejsce przy podpisywaniu umów kupna-sprzedaży, gdzie kupujący ma obowiązek zapłaty podatku od wzbogacenia oraz uiszczenia opłaty sądowej za dokonanie zmiany wpisu w księgach wieczystych.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy notariusz-bydgoszcz.com.pl.