Czy łatwo można rozwiązać spółkę?

Czy łatwo można rozwiązać spółkę?

Rozwiązanie spółki to proces dość skomplikowany, który wymaga podjęcia konkretnych kroków. Na pewno wszystkie przesłanki do likwidacji i rozwiązania spółki są określone w kodeksie spółek handlowych. Jak zatem rozwiązać spółkę?

Likwidacja spółki z o.o.

Jeśli spółka ma zostać rozwiązana, to na początek musi nastąpić procedura likwidacyjna. Wspólnicy podejmują uchwałę o rozwiązaniu spółki, która musi zostać sporządzona przez notariusza. Uchwała taka musi zyskać większość dwóch trzecich głosów, aby mogła zostać przyjęta.

Oczywiście zapisy w umowie spółki mogą być bardziej rygorystyczne i wówczas na przykład uchwała w pewnych okolicznościach musi zostać przegłosowana przez większość. Na pewno z chwilą wejścia w życie uchwały, spółka zostaje postawiona w stan likwidacji. Za likwidację odpowiedzialni są członkowie zarządu. Wyjątki zdarzają się, gdy w umowie zostały określone inne warunki.

Jak przebiega likwidacja spółki?

Jeśli uchwała o likwidacji zostanie podjęta, to likwidatorzy powinni zgłosić spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego. We wniosku muszą być zawarte niezbędne dane, takie jak termin otwarcia likwidacji, nazwiska likwidatorów czy ich adresy.

Likwidatorzy powinni złożyć wniosek o otwarcie likwidacji i Rozwiązanie spółki, który zostanie opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Istnieje także obowiązek sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji. W trakcie okresu likwidacji spółka funkcjonuje nadal pod tą samą nazwą, jednak do nazwy jest dopisany zwrot „w likwidacji”. Ten etap ma być czasem, w którym wszystkie sprawy spółki zostaną zakończone, a wierzytelności ściągnięte. Należy także upłynnić majątek w tym okresie.

Rozwiązanie spółki a podział majątku

Każda spółka dysponuje określony majątkiem. Musi zostać on podzielony pomiędzy wspólników. Jednak na początku muszą zostać zaspokojone wszystkie roszczenia wierzycieli.

Podział majątku następuje proporcjonalnie do udziałów, jakie mieli wspólnicy w spółce. Podział ten może nastąpić dopiero po sporządzeniu sprawozdania finansowego.