Jak odbywa się sprzedaż przedsiębiorstwa?

Firmę można sprzedać w całości albo można sprzedać jej wyodrębnioną i zorganizowaną część. W jaki sposób prowadzona jest transakcja sprzedaży firmy?

Transakcja sprzedaży firmy

Przedsiębiorstwo tworzą materialne i niematerialne elementy, które umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej.

Sprzedać można zarówno przedsiębiorstwo prowadzone jako jednoosobowa działalność gospodarcza, jak i jako spółka w różnych formach – osobowa, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością. Istnieje możliwość sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości albo też jego zorganizowanej części.

Istnieje też możliwość sprzedaży firmy zadłużonej, przy czym za długi odpowiadają wtedy zarówno zbywca, jak i nabywca firmy.

Wycena przedsiębiorstwa na sprzedaż

Aby określić, jaka cena sprzedaży przedsiębiorstwa będzie adekwatna, przeprowadzana jest jego wycena. Umożliwia ona określenie wartości wszystkich elementów biznesu.

Wycena przedsiębiorstwa na sprzedaż może być wykonana różnymi metodami, w tym metodą dochodową, bilansową albo porównawczą. Często wykorzystuje się różne metody, aby porównać wyniki i uzyskać miarodajną wycenę jego wartości.

Przepisy podatkowe zabraniają sprzedaży przedsiębiorstwa po wartości zaniżonej w stosunku do jej wartości rynkowej.

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

W celu sprzedaży przedsiębiorstwa konieczne jest podpisanie umowy między stronami. Rodzaj umowy jest zależny od elementów wchodzących w skład sprzedaży.

Gdy przeprowadzana jest sprzedaż zorganizowanej części firmy, wówczas zastosować można zwykłą umowę sprzedaży. Natomiast wtedy, gdy przedsiębiorstwo sprzedawane jest w całości, w takiej sytuacji należy zastosować umowę z notarialnie poświadczonymi podpisami.

W przypadku, gdy Sprzedaż przedsiębiorstwa obejmuje również nieruchomość, w takiej sytuacji umowa musi mieć formę notarialną.

Sprzedaż firmy a podatki

Ze sprzedażą firmy związana jest zapłata podatków. Obowiązek podatkowy powstaje wtedy zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego firmę.

Sprzedający firmę, zbywca, osiąga wtedy przychód, dlatego jego obowiązkiem jest zapłata podatku dochodowego. Natomiast kupujący płaci podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC.

Przy sprzedaży przedsiębiorstwa nie ma potrzeby opłacania podatku od towarów i usług – VAT.